ВИДАТНІ ЗЕМЛЯКИ
Меню
БІБЛІОТЕКА
Паспорт бібліотеки
Фотогалерея

ЖИТТЯ ШКОЛИ
Візитка школи
Євроклуб
Самоврядування
Шкільний музей
Позакласна робота

НАШЕ СЕЛО
Сторінки історії
Паспорт села
Конкурс

Медичний заклад

Видатні земляки
Захарчук Андрій
Шевчук Тетяна


Медіа-світЗахарчук Андрій Савович
народився 14 червня 1959 року на Рівненщині.
В 1966 році пішов в перший клас Зірненської восьмирічної школи Березнівського району. У 1976 році закінчив Рівненську середню школу - інтернат № 2.
Після цього працював учнем-токаря, токарем Рівненського заводу високовольтної апаратури, автослюсарем Березнівської автоколони Костопільського АТП - 17032.
З 1977 по 1979 рр. - служив в Збройних Силах СРСР.
З 1980 по 1985 рр. - студент історичного факультету Київського університету ім. Т.Г.Шевченка.
Після закінчення університету був направлений за розподілом до Сумської філії Харківського сільськогосподарського інституту.
Закінчив аспірантуру при Київському інституті народного господарства ім. Д. Коротченка.
У 1991році в Київському державному університеті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.
Рішенням Вченої Ради Сумського сільгоспінституту від 28 березня 1994 р. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі історії України і соціально - філософських дисциплін.
З 1997 року - зав. кафедри українознавства Сумського державного аграрного університету.
З листопада 2008 року - в. о. зав. кафедри державно - правових дисциплін та українознавства СНАУ.
Наукові статті
1. Захарчук А.С. Державна концепція в програмах політичних партій України початку ХХ століття. // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2004. - №4. - С. 16 - 27.
2. Захарчук А.С. Національне питання в програмах політичних партій і течій Росії початку ХХ століття. // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2004. - №5. - С. 16 - 23.
3. Захарчук А.С. Теоретико - правові засади вітчизняного державотворення. // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2006. - №1. - С. 11 - 21.
4. Захарчук А.С. Матеріали засідань Української Центральної Ради як джерело дослідження її державотворчої діяльності: до проблеми відносин з Тимчасовим урядом. // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2006. - №3. - С. 23 - 33.
5. Zakharchuk A. Polish national liberation movement as a factor of state independence formation in Ukraine ( XIX-XX centuries ). // Journal of Modern Science, 1/2 /2006, II Year. - P. 25 - 29. 6. Захарчук А.С. Політична система сучасної України: становлення, розвиток та особливості трансформації. // Юридична Україна. - 2006. - №4. - С. 26 - 29.
7. Захарчук А.С. До проблеми формування і становлення радянської політичної системи. // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 31. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2006. - С. 75 - 79.
8. Захарчук А.С. Ґенеза моделі національної державності періоду Української революції (лютий 1917 - січень 1918 рр.). // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 34. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2006. - С. 565 - 571.
9. Захарчук А.С. Аграрне законодавство Центральної Ради в контексті вітчизняного державотворення. // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2007. - №8. - С. 22 - 27.
10. Захарчук А.С. До проблеми становлення ідеї української державності: дослідження феномена крізь призму політичної антропології. // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 37. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2008. - С. 122 - 126.
Тези доповідей на міжнародних науково - практичних конференціях
1. Захарчук А.С. Концепція державного суверенітету в політико-правовій доктрині Нового часу // Матеріали НПК викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (6 - 22 квітня 2004 року). - Суми: ВАТ "СОД", вид. "Козацький вал". - 2004. - С. 535.
2. Проблеми державності в програмах політичних партій України періоду Першої світової війни. // Матеріали науково - практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (6 - 22 квітня 2004 р.). - Суми, "Сумська обласна друкарня", Видавництво "Козацький вал", 2004. - С. 485 - 486.
3. Захарчук А.С. Національне питання в програмах політичних партій і течій Росії початку ХХ століття. // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2004. - №5. - С. 16 - 23.
4. Захарчук А.С. Концепція державного суверенітету в політико - правовій доктрині Нового часу. // Матеріали науково - практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (5 - 21 квітня 2005 р. ). - Суми, ВТД "Університетська книга", 2005. - С. 535.
5. Захарчук А.С. Сумщина в період останньої діяльності Центральної Ради // Матеріали шостої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції. - Суми, СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2005. - С.87 - 91.
6. Захарчук А.С. Слобідська Україна до проблеми державно - правового - становища // Гуманітарно - економічні дослідження. Т.3. - Зб. наук. праць, - Миколаїв - Одеса, ТОВ ВД, 2006, - С.49-52.
7. Захарчук А.С. До проблеми становлення політичної системи сучасної України. // Матеріали науково - практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (4 - 20 квітня 2006 р. ). - Суми, ВТД "Університетська книга", 2006. Ч. ІІ. - С. 540.
8. Захарчук А.С. Проблеми правової культури українського селянства в контексті вирішення аграрного питання періоду Центральної Ради. // Аграрний форум - 2006: Матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (25 - 29 вересня 2006 р., Суми, Україна) - Суми: ВТД "Університетська книга", 2006. - С. 304-305.
9. Захарчук А.С., Ємцева А.З. Переяславсько - московська угода 1654 р. березневі статті Б. Хмельницького та їх правова оцінка. // Матеріали НПК студентів Сумського НАУ (5 - 15 листопада 2007 р.). - Т. І - Суми: Видавництво "Довкілля", 2007. - С. 404.
10. Захарчук А.С., Сніжко Л.Д. До проблеми вирішення аграрного питання періоду Центральної Ради. // Матеріали міжнародної науково - практичної конференції молодих вчених, присвяченої 30-й річниці заснування Сумського національного аграрного університету (4 - 6 квітня 2007 р., Суми, Україна). - Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. - Ч. І. - С. 250 - 252.
11. Захарчук А.С., Костюк С.А. До проблеми становлення правової системи в сучасній Україні. // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос - культурних взаємодій. Матеріали міжнародної наукової конференції. Секція 1. Роль політики в розробці та запровадженні інноваційних моделей розвитку. 20-21 лютого 2008 р., м. Суми. - Суми, 2008. - С. 196-198.
12. Захарчук А.С. Інформаційні процеси в Україні: до проблеми гармонізації законодавства. // Матеріали міжнародної науково - практичної конференції "Інформаційне суспільство в Україні: інформаційно - правова культура, освіта, наука", присвячена Всесвітньому Дню інформаційного суспільства (16 - 17 травня 2008 р., Суми, Україна). - Суми, 2008. - С. 128-130.
13. Захарчук А.С. Російська революція й Україна: розвиток державотворчого процесу періоду Центральної Ради. // Матеріали ІХ Всеукраїнської науково - практичної конференції "Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні" (30 - 31 травня 2008 року). - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2008. - С. 30 - 32.
14. Захарчук А.С. До проблеми прав і свобод особи: аналіз вітчизняної ліберальної політико - правової доктрини. // Міжнародна науково - теоретична конференція "Перспективи демократичного соціалізму в контексті загальноєвропейських і світових тенденцій". Київ, 17 - 18 жовтня. - К.: 2008. - С. 71 - 76.
15. Захарчук А.С., Гопта А.І. Українська Центральна Рада і селянство: до проблеми вирішення аграрного питання.// Матеріали НПК молодих вчених, СНАУ (8 - 25 квітня 2008 року). - Суми.
14. Захарчук А.С., Борознова Н.О. Проблеми громадянського суспільства в програмних вимогах політичних партій і блоків України. // Матеріали міжвузівської науково - практичної конференції. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - Книга І. - С.103 - 106.
Навчально - методичні посібники
1. Захарчук А.С, Павлік В.А., Пояркова Т.К., Рожкова Л.І., Циганок М.Г. Політологія. Навчально-методичний посібник. Програма. Плани семінарських занять, завдання і рекомендації для самостійної роботи, тести. Для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей. / Суми: Сумський національний аграрний університет, 2005, - 51с.(Політ. 2005. dok).
2. Захарчук А.С, Павлік В.А., Рожкова Л.І., Історія України. Навчально - методичний посібник (програма, плани семінарських занять, завдання і рекомендації для самостійної роботи, тести) для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей) / Суми: Сумський національний аграрний університет, 2005, -58с. (Іст. Укр. - 2005. dok).
3. Монографія. Захарчук А.С. Державотворення та правотворення доби Української Центральної Ради. - Харків: Видавництво "Право", 2008. - 299 с.
4. Захарчук А.С. Історія вчень про державу та право: навчально-методичний посібник (програма, плани семінарських занять, завдання та рекомендації до самостійної роботи). / Суми, 2009 р., 37

Copyright © 2009-2010 БЦСПШБ.